Pravidlá súťažnej ankety „NAY TECHBOX roka 2018“

 • Organizátorom súťažnej ankety NAY TECHBOX roka 2017 je spoločnosť TECHBOX, s.r.o, so sídlom Karola Šišku 9, 903 01 Senec, Slovenská republika, IČO: 36 432 997, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 104399/B., vydavateľ časopisu TECHBOX a portálu TECHBOX.sk.
 • Generálnym partnerom súťažnej ankety NAY TECHBOX roka 2018 je NAY, a.s. Partnermi súťažnej ankety sú ESET, spol. s r.o.,Tatra banka, a.s., Sygic, a. s., VÚB, a.s., Canon Slovakia, s.r.o. a DSI Slovakia, s r.o.
 • Ceny pre výhercov súťažnej ankety NAY TECHBOX roka 2018 sú 1x Apple Watch Series 4 40 mm, 1x Samsung Galaxy A8, 1x JBL Charge 4 a 1x Xiaomi Mi A2 Lite 32 GB.
 • Do súťaže sa môžu zapojiť všetci starší ako 18 rokov, s výnimkou zamestnancov spoločnosti TECHBOX, s.r.o., ich rodinných príslušníkov.
 • Každý účastník sa môže do súťažnej ankety NAY TECHBOX roka 2018 zapojiť iba jedenkrát. Platný a zaradený do žrebovania o výhry je každý kompletne vyplnený on-line formulár na stránke naytechboxroka.sk. V prípade viacnásobného zapojenia sa do súťažnej ankety rovnakého účastníka ankety, resp. viacnásobného zapojenia sa do súťažnej ankety rovnakého účastníka z rôznych e-mailových adries, bude uznané len prvé hlasovanie v súťažnej ankete NAY TECHBOX roka 2018.
 • Vyplnenie on-line formulára na súťažnú anketu NAY TECHBOX roka 2018 je bezplatné.
 • Organizátor súťažnej ankety neručí za správne doručenie súťažných správ s odpoveďou a vyhradzuje si právo v sporných prípadoch rozhodovať s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia.
 • Súťažná anketa NAY TECHBOX roka 2018 prebieha na stránke naytechboxroka.sk (techboxroka.techbox.sk).
 • Súťažná anketa začína 20.11.2018 a on-line formulár musí byť vyplnený najneskôr do 10.1.2019 do 24:00 hod.
 • Žrebovanie sa uskutoční 18.1.2018. Výhercov súťažnej ankety budeme kontaktovať e-mailom a zároveň ich meno uverejníme na stránkach ankety naytechboxroka.sk (techboxroka.techbox.sk) a na stránke techbox.dennikn.sk a na sociálnych sieťach TECHBOX.sk
 • V prípade, ak si do 28.2.2019 výherca osobne neprevezme výhernú cenu, prepadne táto v prospech organizátora súťažnej ankety.
 • Ceny nie sú vymáhateľné súdnou cestou a nie je možné uplatňovať náhradné plnenie.
 • Účasťou v súťažnej ankete NAY TECHBOX roka 2018 každý účastník súhlasí s jej pravidlami.
 • Údaje dotknutých osôb v súťaži sú získavané a spracovávané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov).
 • Účelom spracúvania osobných údajov, a to konkrétne meno, priezvisko, mesto a e-mail dotknutých osôb zapojených do súťažnej ankety je zapojenie sa do súťažnej ankety „NAY TECHBOX roka 2018“.
 • Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je samostatný súhlas, kde účastník súťaže zaznačením príslušného políčka „ÁNO Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s pravidlami súťaže“ dobrovoľne poskytuje svoj súhlas so získavaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, mesto, e-mail.
 • Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nebude nijakým spôsobom sprístupňovať žiadnym tretím stranám. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb zverejňuje iba v súvislosti s vyhodnotením súťaže, keď zverejní na svojich web stránkach osobné údaje výhercov v rozsahu meno, priezvisko a mesto. Prevádzkovateľ osobné údaje nebude prenášať do tretích krajín. Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Po zániku súhlasu dotknutej osoby alebo splnení účelu spracúvania osobných údajov budú osobné údaje dotknutých osôb a dokumenty obsahujúce osobné údaje zlikvidované.
 • Dotknutá osoba má v súvislosti so zabezpečením spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. V prípade akýchkoľvek požiadaviek týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na e-mailovú adresu: gdpr@techbox.sk.
 • Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a príslušných novelizácií tohto zákona sú vecné výhry, ktorých hodnota presahuje sumu 350,00 € vrátane DPH, predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení. Za zdanenie výhry v súťaži zodpovedá výherca.
 • Organizátor súťažnej ankety NAY TECHBOX roka 2018 si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie alebo prerušenie súťažnej ankety alebo jej zrušenie v prípade nízkej účasti, ako aj na zmenu pravidiel súťažnej ankety. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťažnej ankety alebo jej zrušenie Organizátor oznámi na web stránke naytechboxroka.sk